Content

Výstava „WOOD. BUILDING THE FUTURE“

Drevená architektúra x 50 - schopná osvedčiť sa v budúcnosti

WOODBOX, umiestnený uprostred miest, názorne ukazuje kompaktnú, mobilnú výstavu potenciálov progresívnej drevenej architektúry v Európe. 50 medzinárodných architektonických projektov poukazuje na možnosti výstavby z dreva v nových dimenziách.

Výstavba z dreva – moderná, mestská a trvalo udržateľná

Technický vývoj posledných rokov umožňuje úplne nové spôsoby výstavby z dreva  a predurčuje rastúci materiál na plnenie náročných stavebných úloh práve v mestskom priestore i. Rastúce mestá kladú vysoké požiadavky na uvedomelé zahusťovanie, energetickú sanáciu a inteligentnú tvorbu obytného priestoru. Projekty mobilnej výstavy vo WOODBOX-e ukazujú zodpovedajúce riešenia s drevom.

Drevené budovy v nových dimenziách

Prezentované príklady architektúry odzrkadľujú, ako sa realizuje výstavba z dreva v nových dimenziách, počnúc nosnými konštrukciami s veľkým rozponom, až po výstavbu výškových budov, ako aj rozšírenie jestvujúcich stavieb, zahusťovanie obytných priestorov a sanácia inovatívnym spôsobom pomocou dreva a akú pozíciu a hodnotu v neposlednom rade zaujíma drevo aj vo verejných stavbách, od škôl až po domovy seniorov. Navyše drevo prináša špecifické výhody, ktoré sú takisto témou WOODBOX-u. Vďaka svojej nízkej váhe drevo boduje v jestvujúcich stavbách a je vhodné najmä pre nadstavby. Jeho vysoký stupeň prefabrikácie mu zaručuje rekordne krátku dobu stavby.

Výstavba z dreva znamená aktívnu ochranu klímy

Popri architektonických kvalitách výstavby z dreva dáva WOODBOX do popredia aj kvality ekologické. Stavby z dreva predstavujú predĺžené zásobníky uhlíka z lesa. Výstavba z dreva umožňuje vytvoriť v mestách druhý les z budov. Malá uhlíková stopa v drevených stavbách je vzhľadom na stále akútnejšie a intenzívnejšie otázky ochrany klímy neporaziteľným argumentom pre stavebný materiál, ktorým je drevo.

Priekopnícke projekty z Rakúska, Švajčiarska a Nemecka

Prevažná väčšina znázornených ukážkových projektov pochádza z nemecky hovoriacich krajín, mnohé z nich z Rakúska, ktoré sa vníma ako ,,pionierska krajina“ výstavby z dreva. Rakúske know-how a špecifické skúsenosti aj z Nemecka a Švajčiarska sa stali východiskovým bodom pre rozšírenie výstavby z dreva a jej prepojenie v Európe.

Nápad a zameranie konceptu WOODBOX (oceneného už aj v rámci European Design Award 2013) pochádza z dielne Gassnera Redolfiho, v spolupráci s Hermannom Kaufmanom, architektom a priekopníkom stavieb z dreva, ako aj profesorom odboru stavebníctva z dreva na Mníchovskej technickej univerzite. WOODBOX je časťou samostatnej veľkej výstavy ,,Stavať s drevom – cesty do budúcnosti“, ktorá bola prezentovaná v rokoch 2011/12 v Pinakotéke v Mníchove, ako aj v rokoch 2012/13 v Dome umelcov vo Viedni a v oboch prípadoch sa dočkala výnimočne vysokej návštevnosti.